, කමටහන් සුද්දකිරීම කමටහන් සුද්දකිරීම - Kamaṭahana for Meditation: English Dhamma Talks with Meditation

මෙම යථාභූත ඥානය නිසා අපගේ හදවත් වල හා ඇසිපියෙහි ප්‍රමෝදය දිදුලන්නේය. සඳ මෝරා නැඟෙන තාරකා මණ්ඩල දිදුලන මධ්‍යම රාත්‍රියෙහි සම්මාසම්බුද්ධත්වය පරිපූර්ණත්වයට පත්වන්නේය.

ඔබ අද අදම අත්හදා බලන්න 100% ක්ම ප්‍රායෝගික, ඉහළ ප්‍රතිඵල ලැබිය හැකි මෙම උපදෙස් පමා නොවී පිළිපදින්න

English Dhamma Talks with Meditation


English Medium


MP3 ක්‍රියා නොකරන්නේනම් පිටුව අළුත් කිරීමට  THE GENTLE WAY OF BUDDHIST 
MEDITATION


1

free counters