, කමටහන් සුද්දකිරීම කමටහන් සුද්දකිරීම - Kamaṭahana for Meditation

මෙම යථාභූත ඥානය නිසා අපගේ හදවත් වල හා ඇසිපියෙහි ප්‍රමෝදය දිදුලන්නේය. සඳ මෝරා නැඟෙන තාරකා මණ්ඩල දිදුලන මධ්‍යම රාත්‍රියෙහි සම්මාසම්බුද්ධත්වය පරිපූර්ණත්වයට පත්වන්නේය.

ඔබ අද අදම අත්හදා බලන්න 100% ක්ම ප්‍රායෝගික, ඉහළ ප්‍රතිඵල ලැබිය හැකි මෙම උපදෙස් පමා නොවී පිළිපදින්න

Bawana Dharma Deshana කමටහන

අතිපුජ්‍ය උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමියන්මෙම කමටහන් සුද්දතිරීමේ දෙසුම් වලට සහ භාවනා යෝගීන්ගේ අද්දැකීම් වලට
 සවන් දීමෙන් ඔබටත් භාවනාවෙන් ඉතා හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබිය හැකිය.
                 කමටහන් දහම් දෙසුම්                                                  කමටහන් සුද්දකිරීම්
     1                                                                 1
   කමටහන් දහම් දෙසුම් - දෙවන කොටස                කමටහන් සුද්දකිරීම - දෙවන කොටස MP3 ක්‍රියා නොකරන්නේනම් පිටුව අළුත් කිරීමට  
free counters